Butlan Nedir?

Bir hukuki işlem eğer kurucu unsurlarını taşıyor ama geçerlilik şartlarını taşımıyorsa buna butlan denir. Yasada belirtilen geçerlilik şartları şunlardır: Ahlak, kamu düzeni, kişilik hakları ve yasanın emredici hükümlerine uygun olmasıdır. Bunlara aykırı olan işlemlere butlanla sakattır denir. Özel hukuk kavramıdır. Geçerlilik şartları yasada belirtilmiştir. Batıl kelimesinden türemiştir.

Geçersiz, hükümsüz anlamlarına gelir. Mutlak butlan ve nispi butlan şeklinde ikiye ayrılır. Yokluk ile butlan kavramları birbirine karıştırılmaktadır. Yokluk, bir işlemin kurucu unsurlarında herhangi bir eksiklik olması durumunda söz konusudur ancak butlanın olması için işlemin geçerlilik şartlarında eksiklik olması gerekir, kurucu unsurları tamdır.

MUTLAK BUTLAN

Bir hukuki işlemde yasadaki emredici hükümlere aykırılık olması ve tarafların da yapılan işlemi sonradan düzeltebilme imkanının olmaması mutlak butlan olarak ifade edilir. Mahkemede hakim mutlak butlanı başvuruya gerek kalmadan kendiliğinden tespit eder. Taraflar işlemin eğer geçerli olmasını istiyorlarsa tekrar işlem yapmaları gerekir. Mutlak butlan olan işlemler toplum düzenini bozucu özelliktedir.

NİSPİ BUTLAN

Hukuki işlem hile, hata, kandırma gibi nedenlerle sakatlanmışsa bu nispi butlandır. İşlemin kurucu unsurları tamdır ancak tarafların iradesi hukuki işleme doğru yansımamıştır. Mahkemede hakim nispi butlan konularını iradesi sakatlanan taraftan bir talep, başvuru gelmeden re’sen incelemez. Nispi butlanla ilgili hukuki işlemler, iradesi sakatlanmış tarafın menfaatini sarsan özelliktedir.

KISMİ BUTLAN

Bir hukuki işlemin bir kısmı butlan ise sadece bu kısmı yüzünden tüm anlaşmayı, işlemi ortadan kaldırmak hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı düşünülerek sadece butlan ile sakat olan kısmı ortadan kaldırarak, diğer kalan işlemin geçerliliğini koruduğu durumlara kısmi butlan denir. Ancak eğer taraflar hükümsüz olan ve sakat olduğu için kaldırılan o madde için anlaşma yapmışlarsa bu durumda hukuki işlem tamamen hükümsüz olur.

Leave a Comment