Çekişmeli Boşanma Davası

Evlilik her ne kadar romantik duygular çağrıştırsa da, hukuken bakıldığında resmi prosedürleri olan ve kişileri ” medeni hukuk ” bağlamında bir statüden başka bir statüye sokan resmi işlemle kurulan bir ” hukuki birliktir”.

Bazen de kurulan bu ” evlilik birliği ” ayrılık ile yani “boşanma ” ile sonuçlanır. Tür Hukukunda ” Boşanma ” iki ayrı genel başlık altında incelenir. Birincisi ” Çekişmesiz Boşanma” dır. Bu durumda eşler anlaşarak mahkemeye giderler ve kısa sürede aile mahkemesi boşanma kararını verir.

İkincisi ise ” çekişmeli boşanma davası ” dır ki, buna eski tabir ile “nizalı boşanma ” davası denir. Bu davalar da taraflar anlaşamadıkları için mahkeme huzurunda davalarını ispatlayarak ve yargılama yapılarak sonuca, yani boşanmaya ulaşılır.

Evlilik Birliği ” Evlilik Akdi ” İle Kurulur

Türk Hukukuna göre geçerli bir evlilik yapabilmek için mevzuatın aradığı biçimde bir evlilik akdi kurulması gerekir. Evlenecek kadın ve erkek usulüne uygun biçimde nikah kıymaya yetkisi bulunan idari birimlere yani, nikah memurluğuna hatta köylerde muhtarlıklara başvururlar.

Yasaların aradığı şartlar mevcut ise yine mevzuata uygun biçimde nikahları kıyılarak ” evlilik akdi” tamamlanmış olur. Nüfus müdürlüğüne de gerekli bildirim yapılarak kütüğe de işlenmesi ile resmi işlem tamamlanır.

Evliliğin Sona Ermesi Mahkemenin Vereceği ” Boşanma Kararı ” İle Olur

Türk Hukuk Sisteminde ” evlenme ” nasıl yasalar ile düzenlenmişse ” boşanma ” da yasalar ile düzenlenmiştir.

Çekişmesiz boşanma için anlaşamayan eşlerden birinin açmış olduğu boşanma davasına artık ” Çekişmeli Boşanma Davası ” adı verilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Boşanmak isteyen bir tarafın diğer eşe karşı açmış olduğu davaya çekişmeli boşanma davası adı verilir. Evlilik birliğinin yürümeyeceğini ve karşı tarafın kusurlu olduğunu iddia eden eşin açmış olduğu çekişmeli boşanma davası açma ve bu davanın kısaca şartları şunlardır:

– Eşlerden birisi boşanma ve geçimsizlik sebeplerini belirten dilekçe ile bulunduğu, yaşadığı ( eş ile ortak ikametgahın bulunduğu yer mahkemesi ) yer mahkemesine başvuru yapar.

– Çekişmeli boşanma davasının harç ve yargılama giderlerini adliye veznesine yatırır.

– Açmış olduğu boşanma davasının dilekçesi karşı taraf eşe tebliğ edilir ve bu şekilde çekişmeli boşanmada davası açılmış, yargılama süreci başlatılmış olur.

Leave a Comment