Davadan Feragat Etmek

Davadan Feragat Etmek

Daha önceden açılmış ve devam sürecinde olan bir davadan farklı nedenlerle vazgeçmek istenebilir. Böyle bir durumun oluşması ile davadan vazgeçmek mümkündür. Bu hak sadece davacı tarafa tanınmaktadır. Davadan feragat etmek için de bazı prosedürlerin yerine getirilmesi gereklidir. Aksi takdirde feragat geçerli sayılmamaktadır.

Sözlü Feragat

Davacının davadan vazgeçmek istemesi durumunda başvuracağı yöntemlerden biridir. Hüküm kesinleşmemiş tüm davalarda feragat etmek mümkündür. Sözlü feragat duruşma sırasında davacı taraflı olarak yapılmalıdır. Yapılan beyan duruşma esnasında tutanak altına alınarak, imza atılmalıdır. Ayrıca sözlü feragat dava esnasında keşif durumunda iken de yapılabilmektedir. Davacı keşif esnasında feragat ederse beyanı alınarak davadan feragat etmek isteği keşif tutanağı altına alınmaktadır. Tutanak beyanı davacıya imzalatılarak feragat kayıt altına alınmaktadır.

Yazılı Feragat

Dava duruşma tarihi olmasa dahi davacı feragat hakkını kullanabilmektedir. Bu durumda davacı tarafından yazılan feragat dilekçesini mahkeme kalemine iletmesi gereklidir. Mahkemeye ulaşan dilekçe işleme alınarak ara karar yazılmaktadır. Aynı zamanda duruşma sırasında da yazılı feragat yapılabilmektedir. Duruşma görülürken davacı yazılı olarak davadan feragat etmek istediğini bildirebilir. Bu durumda feragat beyanı duruşma tutanağına geçilmektedir.

Sözlü ve yazılı feragat dışında yapılacak feragat beyanları kabul görmemektedir. Bu iki yol dışında davacının başka bir şekilde feragat etmesi hukuken mümkün değildir.

Feragat İptali Mümkün müdür?

Davacı bu kararını kesinleştirmeden feragat etmemelidir. Feragat edilen bir dava ileri bir tarihte tekrar açılamaz. Feragat verilirken davalının bir etkisi bulunmasa da, geri çekilmek istendiğinde davalının rızası alınmalıdır. İptal yoluna gidilmesinde ise feragatin usulsüz olduğu kanıtlanmak zorundadır. Ancak bu şekilde feragat iptali olabilir. Aksi halde davalıyı ikna etmek zorunda kalınabilir. Bu nedenle davadan feragat etmek için davacının nihai kararını vermiş olması önemlidir.

Mahkemenin ya da davalının kabul etmesine bağlı olmayan bu durum sadece davacı tarafından gerçekleştirilmektedir. Feragat kısmen yapılmış ise bu mutlaka sözlü beyanda ya da dilekçede belirtilmiş olmalıdır. Hüküm kesinleşmediği süre içinde yapılabilmektedir. Feragat kesin hüküm geçerliliği taşır ve mahkemede doğan tüm masraflar davalı tarafından karşılanır. Feragat durumu davalının aleyhine hüküm kesinleşmiş şekilde hareket edilmektedir.

Leave a Comment