İcra Hukuku Nedir ?

Alacağı olan kişiyle borçlu olan kişi arasındaki borç ilişkisini hukuk kuralları çerçevesinde resmiyet kazandırılmasını sağlayan birime icra hukuku denmektedir. Borçlu olan kişinin alacaklı kişiye borcu olan miktarı zamanında ödememesi durumunda alacaklı kişinin haklarını koruyan borçlu olan kişi için de yaptırımları belirleyen prosedürleri belirlemektedir.

Haciz Yöntemleri ve İcra Hukuku

İcra hukukuna göre borcunu ödemeyen kişiler için haciz yöntemleri aşağıda yer almaktadır.

  1. Ilımlı İcra

Mahkeme kararı aracılığıyla ya da mahkemeyle eş değer nitelikte bir belgeyle alacaklının alacağını borçlu kişiden tahsil edebilmesi için izlenen yönteme ılımlı icra denmektedir.

2.İlamsız İcra

Borçlu kişinin alacaklı kişiye ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda mahkeme takip kararı olmadan başlatılan icra işlemine ilamsız icra denmektedir.

  1. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yöntemiyle İcra

Alacaklı kişinin borçlu kişiye ait olan bir mal ya da mülk rehin işlemi bulunuyorsa alacaklı kişi borçlu kişinin borcunu belirtilen şart ve durumlarda ödememesi koşuluyla rehni paraya çevirme imkanı tanınması işlemine rehnin paraya çevrilmesi yöntemiyle icra denmektedir.

Haciz Türleri Nelerdir?

İcra hukuku’na göre geçerli olan haciz türleri aşağıda yer almaktadır.

  1. İhtiyatlı Haciz

Geçici olacak şekilde alacaklı kişiyi hukuki koruma yöntemidir. Böylece alacaklı kişi borcunu borçludan alabilmek için düzenlenen tedbir yöntemi olarak bilinmektedir.

  1. Konkordato

İşleri yolunda olan borçlu kişi ya da kurumları korumak için kullanılan düzenleme işlemidir. Bu yöntem genel olarak şirketler için kullanılmaktadır.

  1. Uzlaşma Yolu ile Yeniden Yapılandırma İşlemi

Kooperatiflerin ya da sermaye şirketlerinin borçları için haciz yoluna başvuran alacaklılarla borçlular arasında uzlaşmasına izin veren uygulamadır. Böyle borçlu kişi ya da kurumlar yeniden yapılandırma sayesinde borçlarını ödeyebilmek için zaman kazanacaktır.

İcra hukuku’nda icra prosedürlerinin gerçekleşebilmesi için icra dairesi ve icra mahkemeleri olmak üzere iki yürütme organı bulunmaktadır.